Forside
Spørreskjema
Oppgaven

E-post

Lavskrike
Lavskrike


Bestandsutvikling og habitatvalg for lavskrike i Sør-Norge

I forbindelse med en masteroppgave ved Institutt for naturforvaltning ved NMBU, Ås, har denne nettsiden vært brukt til en spørreundersøkelse om lavskrike. Feltarbeidet ble avsluttet høsten 2010 og spørreskjemaet stengt høsten 2011. Oppgaven ble fullført høsten 2014 og finnes på denne lenken. Sammendraget kan leses under.

Vi takker igjen alle som bidro med opplysninger og registreringer.

Kristoffer Bøhn og Svein Dale

Sammendrag:


En rekke taigaarter har i mange områder vist seg å ha en negativ bestandsutvikling. Tilbakegangen knyttes ofte til skogbruk med flatehogst og tette plantefelt, som fører til fragmentering, ødeleggelser og tap av leveområder. Lavskrike (Perisoreus infaustus) kan være sårbar for slike inngrep, men i Norge har vi liten kunnskap om hvordan habitatvalg og bestandsutvikling er påvirket av skogbruk.

For å få en bedre oversikt over hvilke habitater lavskrike foretrekker, og hvilke miljøfaktorer som påvirker den, gjennomførte vi ca. 360 km linjetaksering i egnede biotoper på 37 lokaliteter innenfor artens kjente utbredelsesområde i Sør-Norge. Vi registrerte 159 lavskriker, og fant at den har en klar preferanse for gammelskog. Den unngår åpnere områder og foretrekker noe tettere skog. Mindre områder med hogst innenfor reviret ble brukt aktivt til næringssøk. Vi fant ikke tegn til at lavskrike unngår hytter og hyttefelt. Heller ikke lot det til at den var fraværende der vi observerte andre kråkefugler.

Vi gjennomførte også en spørreundersøkelse for å få et bedre bilde av endringer for lavskrike over tid. Spørreundersøkelsen viste ikke en overvekt av nedgang for lavskrike, men det var en signifikant sammenheng mellom hogst og negativ bestandsutvikling. Spørreundersøkelsen viste også signifikant økning for nøtteskrike, skjære og kråke i undersøkelsesområdet. Lavskrike ser ut til å ha blitt borte eller mer fåtallig i randområdene mot sørligere deler av utbredelsesområdet. Vi konkluderer med en økende negativ bestandsutvikling jo lengre man kommer fra artens kjerneområder. I kjerneområdene later bestanden til å være relativt stabil.

Fortsatt bestandsskogbruk kan tvinge lavskrike til å bruke mindre egnede reirlokaliteter, noe som i kombinasjon med økt forekomst av kråkefugler som følge av økt menneskelig tilstedeværelse, kan føre til en høyere grad av reirpredasjon og redusert hekkesuksess. Et mildere klima kan forsterke disse tendensene, og samtidig føre til at områder med tørre og kalde nok vintre til at hamstret næring konserveres, blir mindre. Lavskrike vil være avhengig av større sammenhengende områder med solide innslag av gammelskog for å opprettholde en levedyktig bestand. Mer vern av høyereliggende barskog, og bevaring av mindre og tettere hekkebiotoper innenfor revirene, vil kunne være et effektivt tiltak for å bedre forholdene for lavskrike.